(ม.6) งานชิ้นที่ 4 การทำความสะอาดห้องเรียน

Advertisements

รูปแบบโครงสร้างการทำงาน

โครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ

ขั้นตอนการทำงานแบบลำดับ เป็นขั้นตอนวิธีการทำงานพื้นฐาน ขั้นตอนวิธีการทำงานแบบลำดับได้รับการพัฒนามาจากโครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ การเขียนอธิบายการทำงานของวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ผังงาน ทำให้สามารถเห็นลำดับขั้นตอนวิธีการทำงานของการแก้ปัญหาได้ชัดเจนกว่าการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความโดยตรง แต่การนำผังงานมาพัฒนาให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์โดยตรง สำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกหัดการเขียนโปรแกรม อาจจะไม่สะดวก จึงต้องมีการเปลี่ยนจากผังงานให้เป็นการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความก่อน จากนั้นจึงทำการเปลี่ยนจากการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความให้เป็นรหัสเทียม และโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ตามลำดับ

การเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความจากผังงาน สิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับแรกคือ การแยกจำนวนของกระบวนการทำงานทั้งหมดของผังงาน การพิจารณาว่า ผังงานนั้น มีกระบวนการทำงานทั้งหมดจำนวนกี่กระบวนการ สามารถทำการพิจารณาได้จากการทำงานของกระบวนการหนึ่งกระบวนการนั้น จะมีทิศทางเข้าและทิศทางออกจากกระบวนการ มีเพียงอย่างละหนึ่งทิศทางเท่านั้น โดยทำการเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความจำนวนหนึ่งข้อความ ต่อกระบวนการหนึ่งกระบวนการ

1.ผังงานกับการทำงานแบบลำดับ

หลังจากที่ทำการหากระบวนการทำงานทั้งหมดของผังงาน ขั้นตอนต่อไปคือ การเขียนข้อความที่ใช้สำหรับอธิบายการทำงานที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงาน ข้อความที่ใช้สำหรับอธิบายการทำงานของแต่ละสัญลักษณ์ของผังงาน สามารถเขียนได้ดังนี้

1โครงสร้างการทำงานแบบมีลำดับ

ตัวอย่างการเปลี่ยนจากผังงานเป็นการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความ

จากรูป มีกระบวนการทำงานทั้งหมด 5 กระบวนการ สามารถเขียนการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะข้อความ ได้ดังนี้

1. เริ่มต้นการทำงาน
2. รับค่า Base และ High
3. คำนวณค่าของ Answer เท่ากับ 0.5*Base*High
4. แสดงค่าของ Answer
5. จบการทำงาน

2.โครงสร้างแบบมีทางเลือก (Selection structure)

คือ โครงสร้างที่มีเงื่อนไขขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนต้องมีการตัดสินใจเพื่อเลือกวิธี การประมวลผลขั้นต่อไป และจะมีบางขั้นตอนที่ไม่ได้รับการประมวลผล การตัดสินใจอาจมีทางเลือกทางเดียวหรือโครงสร้างที่มีทางเลือก 2 ทาง เราเรียกชื่อว่าโครงสร้างแบบ if…then…else และโครงสร้างที่มีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง เราเรียกชื่อว่า โครงสร้างแบบ case ซึ่งสามารถแสดงการทำงานของโครงสร้างนี้โดยใช้ผังงานได้ดังรูป

การทำงานของโครงสร้างแบบมีทางเลือก if…then…else ทางเลือก 2 ทาง

การทำงานของโครงสร้างแบบมีทางเลือก if…then ทางเลือกทางเดียว

แสดงการทำงานของโครงสร้างควบคุม

(Dowhile)

3.โปรแกรมโครงสร้างรูปแบบทำซ้ำ

   จากการศึกษาชุดการทำงานในลักษณะแบบเรียงลำดับและแบบเลือก แต่การทำงานของโปรแกรมในลักษณะนี้ บางครั้งทำให้ขาดความสะดวก และบางกรณีโปรแกรมทำงานได้ในขอบเขตจำกัด เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมได้สะดวกและมีความสามารถในการทำงานได้ดีขึ้น จึงได้มีคำสั่งสำหรับการทำงาน
แบบทำซ้ำรวม 3 รูปแบบ ได้แก่

1. รูปแบบทำซ้ำในขณะเงื่อนไขเป็นจริง (Do While)
2. รูปแบบทำซ้ำจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นจริง (Do Until)
3. รูปแบบทำซ้ำจากค่าเริ่มต้นไปจนถึงค่าสุดท้าย (For)

การทำงานของโปรแกรมรูปแบบทำซ้ำ ทั้ง 3 รูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้

1. รูปแบบทำซ้ำในขณะเงื่อนไขเป็นจริง (Do While) การทำงานเขียนเป็นผังงานได้ดังนี้

ตามรูปแบบแสดงว่าให้ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขก็ให้ทำกิจกรรม
แล้วจึงกลับมาตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่ง ถ้ายังเป็นไปตามเงื่อนไขก็จะต้องทำกิจกรรม
ซ้ำอีก จนกว่าจะตรวจสอบได้ว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข จึงจะไปทำงานในลำดับต่อไป

2 รูปแบบทำซ้ำจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นจริง ( do until)

3. รูปแบบทำซ้ำในขณะที่นิพจน์ควบคุมมีค่าตั้งแต่ ค่าเริ่มต้นไปจนถึงค่าสุดท้าย
(For) การทำงานเขียนเป็นผังงานได้ดังนี้

อ้างอิง

http://www.ns.ac.th/course/webit/lesson7/pg7_21.htm

การเขียนผังงาน

การเขียนผังงาน

ความหมายของผังงาน  (Flowchart)

ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์(Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความ หรือคำพูด ที่ใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนำเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยคำพูด หรือข้อความทำได้ยากกว่า

ผังงานแบ่งได้ 2 ประเภท
1. ผังงานระบบ (System Flowchart)
คือ ผังงานที่แสดงขั้นตอนการทำงานในระบบอย่างกว้าง ๆ แต่ไม่เจาะลงในระบบงานย่อย
2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)
คือ ผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนในการทำงานของโปรแกรม ตั้งแต่รับข้อมูล คำนวณ จนถึงแสดงผลลัพธ์

ประโยชน์ของผังงาน
1. ทำให้เข้าใจ และแยกแยะปัญหาได้ง่าย (Problem Define)
2. แสดงลำดับการทำงาน (Step Flowing)
3. หาข้อผิดพลาดได้ง่าย (Easy to Debug)
4. ทำความเข้าใจโปรแกรมได้ง่าย (Easy to Read)
5. ไม่ขึ้นกับภาษาใดภาษาหนึ่ง (Flexible Language)

สัญลักษณ์ผังงาน
การเขียนผังงานจะประกอบไปด้วยการใช้สัญลักษณ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เรียกว่า สัญลักษณ์ ANSI ( American National Standards Institute ) ในการสร้างผังงาน ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปต่อไปนี้

ตัวอย่างการเขียนผังงาน

อ้างอิง

http://bu.lpc.rmutl.ac.th/naravit/begin-programming/lab01/02-Flowchart.htm