รูปแบบโครงสร้างการทำงาน

โครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ

ขั้นตอนการทำงานแบบลำดับ เป็นขั้นตอนวิธีการทำงานพื้นฐาน ขั้นตอนวิธีการทำงานแบบลำดับได้รับการพัฒนามาจากโครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ การเขียนอธิบายการทำงานของวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ผังงาน ทำให้สามารถเห็นลำดับขั้นตอนวิธีการทำงานของการแก้ปัญหาได้ชัดเจนกว่าการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความโดยตรง แต่การนำผังงานมาพัฒนาให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์โดยตรง สำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกหัดการเขียนโปรแกรม อาจจะไม่สะดวก จึงต้องมีการเปลี่ยนจากผังงานให้เป็นการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความก่อน จากนั้นจึงทำการเปลี่ยนจากการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความให้เป็นรหัสเทียม และโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ตามลำดับ

การเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความจากผังงาน สิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับแรกคือ การแยกจำนวนของกระบวนการทำงานทั้งหมดของผังงาน การพิจารณาว่า ผังงานนั้น มีกระบวนการทำงานทั้งหมดจำนวนกี่กระบวนการ สามารถทำการพิจารณาได้จากการทำงานของกระบวนการหนึ่งกระบวนการนั้น จะมีทิศทางเข้าและทิศทางออกจากกระบวนการ มีเพียงอย่างละหนึ่งทิศทางเท่านั้น โดยทำการเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความจำนวนหนึ่งข้อความ ต่อกระบวนการหนึ่งกระบวนการ

1.ผังงานกับการทำงานแบบลำดับ

หลังจากที่ทำการหากระบวนการทำงานทั้งหมดของผังงาน ขั้นตอนต่อไปคือ การเขียนข้อความที่ใช้สำหรับอธิบายการทำงานที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงาน ข้อความที่ใช้สำหรับอธิบายการทำงานของแต่ละสัญลักษณ์ของผังงาน สามารถเขียนได้ดังนี้

1โครงสร้างการทำงานแบบมีลำดับ

ตัวอย่างการเปลี่ยนจากผังงานเป็นการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความ

จากรูป มีกระบวนการทำงานทั้งหมด 5 กระบวนการ สามารถเขียนการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะข้อความ ได้ดังนี้

1. เริ่มต้นการทำงาน
2. รับค่า Base และ High
3. คำนวณค่าของ Answer เท่ากับ 0.5*Base*High
4. แสดงค่าของ Answer
5. จบการทำงาน

2.โครงสร้างแบบมีทางเลือก (Selection structure)

คือ โครงสร้างที่มีเงื่อนไขขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนต้องมีการตัดสินใจเพื่อเลือกวิธี การประมวลผลขั้นต่อไป และจะมีบางขั้นตอนที่ไม่ได้รับการประมวลผล การตัดสินใจอาจมีทางเลือกทางเดียวหรือโครงสร้างที่มีทางเลือก 2 ทาง เราเรียกชื่อว่าโครงสร้างแบบ if…then…else และโครงสร้างที่มีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง เราเรียกชื่อว่า โครงสร้างแบบ case ซึ่งสามารถแสดงการทำงานของโครงสร้างนี้โดยใช้ผังงานได้ดังรูป

การทำงานของโครงสร้างแบบมีทางเลือก if…then…else ทางเลือก 2 ทาง

การทำงานของโครงสร้างแบบมีทางเลือก if…then ทางเลือกทางเดียว

แสดงการทำงานของโครงสร้างควบคุม

(Dowhile)

3.โปรแกรมโครงสร้างรูปแบบทำซ้ำ

   จากการศึกษาชุดการทำงานในลักษณะแบบเรียงลำดับและแบบเลือก แต่การทำงานของโปรแกรมในลักษณะนี้ บางครั้งทำให้ขาดความสะดวก และบางกรณีโปรแกรมทำงานได้ในขอบเขตจำกัด เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมได้สะดวกและมีความสามารถในการทำงานได้ดีขึ้น จึงได้มีคำสั่งสำหรับการทำงาน
แบบทำซ้ำรวม 3 รูปแบบ ได้แก่

1. รูปแบบทำซ้ำในขณะเงื่อนไขเป็นจริง (Do While)
2. รูปแบบทำซ้ำจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นจริง (Do Until)
3. รูปแบบทำซ้ำจากค่าเริ่มต้นไปจนถึงค่าสุดท้าย (For)

การทำงานของโปรแกรมรูปแบบทำซ้ำ ทั้ง 3 รูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้

1. รูปแบบทำซ้ำในขณะเงื่อนไขเป็นจริง (Do While) การทำงานเขียนเป็นผังงานได้ดังนี้

ตามรูปแบบแสดงว่าให้ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขก็ให้ทำกิจกรรม
แล้วจึงกลับมาตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่ง ถ้ายังเป็นไปตามเงื่อนไขก็จะต้องทำกิจกรรม
ซ้ำอีก จนกว่าจะตรวจสอบได้ว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข จึงจะไปทำงานในลำดับต่อไป

2 รูปแบบทำซ้ำจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นจริง ( do until)

3. รูปแบบทำซ้ำในขณะที่นิพจน์ควบคุมมีค่าตั้งแต่ ค่าเริ่มต้นไปจนถึงค่าสุดท้าย
(For) การทำงานเขียนเป็นผังงานได้ดังนี้

อ้างอิง

http://www.ns.ac.th/course/webit/lesson7/pg7_21.htm

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s